Ai có thể tham gia vào nhượng quyền Smart Farm?

Những chủ nông trường, nông trại, hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư trồng trọt, các hộ nông dân tiên tiến đều là những đối tượng phù hợp để tham gia vào nhượng quyền Smart Farm

Leave a Reply

Your email address will not be published.